Uw kind aanmelden

Aanmelden, inschrijven en plaatsing van nieuwe leerlingen

Meestal gaan de ouders nadat hun kind 3 jaar is geworden op zoek naar een basisschool. Dat kan de school zijn, die dicht in de buurt ligt, maar dat hoeft niet. Iedereen is vrij om bij basisscholen te informeren hoe zij werken en wat hun visie is. Ook onze school staat open voor ouders die vrijblijvend een bezoekje willen brengen en geïnformeerd willen worden over ons onderwijs. Daarvoor maakt u een afspraak met de directeur, die u wat kan vertellen en de school kan laten zien.

Aanmeldprocedure

Nieuwe leerlingen voor groep 1:
Voor-aanmelden
Wanneer ouders overwegen om hun kind aan te melden bij Basisschool De Wegwijzer, kunnen zij dit kenbaar maken via het formulier: voor-aanmelding. Op dit formulier vullen de ouders hun gegevens in en de naam en geboortedatum van het kind. Dit formulier wordt verwerkt door de administratie. Op het formulier wordt gevraagd of de ouders ook op een andere school de voor-aanmelding hebben ingevuld. Voor-aanmelden kan door ouders op elk moment en eventueel op meerdere scholen gedaan worden. De school gebruikt de gegevens alleen om de ouders later uit te nodigen voor de aanmelding.
In de verdere procedure worden ouders nog tweemaal uitgenodigd: eenmaal door de directeur voor de aanmelding en tevens kennismaking met de school en eenmaal voor de intake met de toekomstige leerkracht van het kind.
Van de voor-aanmelding krijgt u een bevestiging.

Aanmelden
Als het kind 3 jaar oud is, worden de ouders uitgenodigd om nader kennis te maken met de school van hun eerste keuze en kunnen ze op dat moment hun kind aanmelden. Bij de aanmelding wordt informatie uitgewisseld. In een gesprek met de directeur worden de ouders geïnformeerd over de school en wil de school graag de eerste informatie over het kind dat wordt aangemeld. De directeur geeft uitleg over de verdere procedure en het proefdraaien. Tevens wordt aan de ouders toestemming gevraagd of de school contact mag opnemen met de kinderopvang of het peuterarrangement om te horen hoe het met het kind daar gaat.
In de meeste gevallen geeft de school na dit gesprek en het contact met de voorschoolse voorziening een positief advies en krijgen de ouders een bevestiging dat hun kind geplaatst kan worden.
Het kan zijn, dat de school na het gesprek en het contact met de voorschoolse voorziening het belangrijk vindt om gebruik te maken van de 6 weken termijn die is gekoppeld aan de zorgplicht. De school heeft na het gesprek rondom de aanmelding, voorafgaand aan een besluit tot inschrijving 6 weken de tijd om informatie te verzamelen om een antwoord te kunnen geven op de vraag of school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van het kind. Deze informatie kan bestaan uit het verzamelen van nadere gegevens van de ouders of anderen of uit bijvoorbeeld een observatie op het kinderdagverblijf of het peuterarrangement. Binnen die 6 weken bekijkt de school of zij een passend onderwijsaanbod kan leveren. Deze termijn kan, mits aan ouders is meegedeeld, eenmaal verlengd worden met max. 4 weken. Als de school van mening is dat zij niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, zal de directeur met de ouders bespreken welke mogelijkheden er zijn of welke andere school een passend aanbod kan leveren. De school houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders, maar beslist zelf.

Alle ouders die hun kind aangemeld hebben krijgen dus uiterlijk binnen 6 of 10 weken te horen of hun kind geplaatst kan worden.

Als er meerdere kleutergroepen zijn, mag u een voorkeur opgeven. Het is echter aan de school om te beslissen waar uw kind geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte, de groepssamenstelling en de zorg die er in de groep verleend moet worden. 

Inschrijven
Ongeveer 8 weken voordat het kind 4 jaar wordt, nodigen de toekomstige leerkrachten de ouders uit voor een tweede gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er specifiek met ouders bekeken wat het kind nodig heeft om een goede start op school te maken. Leerkrachten geven informatie over het onderwijs in de groep en de gangbare regels. De ouders overleggen met de leerkracht wanneer het kind het beste kan komen wennen op school. Hiervoor mogen de ouders zelf data meebrengen. Er kunnen maximaal 5 dagdelen gepland worden om te wennen. Ouders krijgen voorafgaand aan dit gesprek een intake formulier en het definitieve inschrijfformulier van de school.

Als de ouders overgaan tot inschrijving bij de school verklaren zij met de inschrijving dat het kind op geen andere school is aangemeld of staat ingeschreven en dat zij akkoord gaan met alle beleidsafspraken die zijn opgenomen in de schoolgids.

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij naar school. In het begin is dat best wennen en vermoeiend, vandaar dat sommige kinderen de eerste twee weken nog voor halve dagen komen. Het is belangrijk, dat de start goed verloopt en daarom willen we u met klem vragen om goed in te schatten of halve of hele dagen de beste optie zou zijn. Ook de leerkracht kan aangeven of een kind de hele dag vol kan houden. We hopen altijd dat alle kinderen binnen twee weken zo gewend zijn, dat zij hele dagen naar school komen.

Zit uw kind eenmaal op school, dan is er na 6 weken een kort gesprek met de ouders over de eerste bevindingen. Het ene kind vertelt thuis namelijk al veel over school, maar de ervaring leert, dat er veel kleuters zijn, die in het begin nog niet veel vertellen.

Nieuwe leerlingen in groep 2 en hoger:
Als een leerling aangemeld wordt, die al op een andere school zit, zijn er drie mogelijkheden:

 • De basisschool waar de leerling zit is van mening dat de school beter kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dan treedt in principe de procedure op die verbonden is aan de zorgplicht. De school neemt dan na het vergaren van alle relevante informatie een besluit omtrent plaatsing. Na inschrijving neemt de basisschool de zorgplicht over van de oude school;
 • De ouders kiezen zelf voor een andere basisschool vanwege verhuizing. Ouders melden een leerling aan, in een gesprek met de directie. Er zal gevraagd worden naar de reden van overstap naar de nieuwe school. Er wordt altijd contact gezocht met de oude school om meer informatie te krijgen over  de leerling. In principe worden leerlingen op basis van de informatie van de school van herkomst geplaatst. Als de school vermoedt dat er meer dan normale ondersteuningsbehoefte is, zal ook hier de procedure rondom de zorgplicht gevolgd worden.
 • De ouders willen zelf een andere school vanwege het feit dat er problemen zijn op de school van herkomst. De procedure is dan als volgt:
  Ouders melden een leerling aan, in een gesprek met de directie. Er zal gevraagd worden naar de reden van overstap naar de nieuwe school. Er wordt eerst gevraagd of de ouders de eventuele overstap gemeld hebben bij de school van herkomst. Als dat niet zo is, worden de ouders dringend verzocht dit te doen.
  De school van herkomst wordt benaderd door de directeur om gegevens over het kind te krijgen en zicht te krijgen op de ontstane problematiek. Na intern overleg beslist de directie of overplaatsing mogelijk is, of dat er meer informatie nodig is. Als dat zo is, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.
  De ouders worden nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Als het advies tot plaatsing positief is, wordt de leerling aangemeld en worden er afspraken gemaakt voor een goede overdracht en start op school.
  Als het advies (nog) niet positief is, wordt met de ouders besproken wat er verder moet gebeuren. Dat kan zijn: het verzamelen van meer gegevens of het zoeken naar een andere school.


Gescheiden ouders, die beiden het gezag hebben en hun kind willen aanmelden op school, moeten hiervoor het inschrijfformulier ook beiden ondertekenen.